General Chairs

Xiaoming Liu, University of South Florida
Kai Wang, University of Pennsylvania, USA
Zhongming Zhao, University of Texas, USA

Steering Committee

Jason Moore, Cedars Sinai, USA
Jiang Bian, University of Florida
Lydia E. Kavraki, Rice University, USA
Rui Chen, Baylor College of Medicine
Jiajie Zhang, UTHealth Houston

Program Committee

Qianqian Song, University of Florida, USA
Ece Uzun, Brown University, USA
Guangyu Wang, Houston Methodist, USA

Publication Committee

Alper Uzun, Brown University
Shulan Tian, Mayo Clinic, USA
Jianrong Wang, Michigan State University, USA

Workshop/Tutorial Committee

Leng Han, Indiana Univ School of Medicine
Qin Ma, Ohio State University
Jun Wan, Indiana Univ School of Medicine
Fuhai Li, Washington University

Award Committee

Huihuang Yan, Mayo Clinic
Zhana Duren, Clemson University

Trainee Committee

Jessica Patricoski, Brown University, USA
Hongbo Liu, University of Rochester, USA

Sponsorship Committee

Publicity Committee

Jake Chen, University of Alabama at Birmingham, USA
Xuefeng Wang, Moffitt Cancer Center
Xiuwei Zhang, Georgia Tech

Local Committee

Xia Hu, Rice University, USA
Yejin Kim, UTHealth Houston